مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Servidores VPS Oferta - CPU 2 CORE XEON

2 Gb. de memoria Ram DDR4

60 gigas de espacio SSD


Servidores VPS Medio - CPU 3 CORE XEON

3 Gb. de memoria Ram DDR4

100 gigas de espacio SSD


Servidores VPS Gold - CPU 4 CORE XEON

6 Gb. de memoria Ram DDR4

150 gigas de espacio SSD


Servidores VPS Premium - CPU 6 CORE XEON

8 Gb. de memoria Ram DDR4

200 gigas de espacio SSD


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.111.184.154) وارد شده است.