مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Servidor dedicado básico - Servidor (2 nucleos) Dedicado

4 Gb. de memoria Ram DDR4

2 Discos Duros de 500 Gb (Raid 1)


Servidor dedicado medio - Servidor 4 Cores Dedicado

8 Gb. de memoria Ram DDR4 Dedicada

2 Discos Duros de 1TB Gb (Raid 1) + 2TB Backup


Servidor dedicado Gold - Servidor (4 nucleos) Dedicado

16 Gb. de memoria Ram DDR4

2 Discos Duros de 2 Tera (Raid 1) + 3TB Backup


Servidor dedicado Premium - Servidor Intel 8 Cores Dedicado

32 Gb. de memoria Ram DDR4

2 Discos Duros de 1TB SSD (Raid 1) + 3TB Backup


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.111.184.154) وارد شده است.